วิสัยทัศน์

พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ มีคุณธรรม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความรับผิดชอบ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเหตุผล ใช้สติปัญญา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข โดยมีแนวทางในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ด้านวิชาการ

 • จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ และมีความสุขในการเรียน
 • การคัดลายมือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สวยงาม ถูกต้อง ว่องไว
 • การอ่านไทย อ่านออกเสียงถูกต้อง คำควบกล้ำที่ชัดเจน เว้นวรรคตอน จับหนังสือถูกต้อง การอ่านภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงสำเนียงถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา
 • การให้แบบฝึกหัดหลังการสอนที่เป็นแนวเดียวกัน
 • นักเรียนที่จบระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาต้องเล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

ด้านอาคารสถานที่

 • ความปลอดภัยของโรงเรียน
 • การเปิดปิดประตูเข้าออกของโรงเรียน ต้องเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องเรียนอาคารเรียน หรือสนามในช่วงค่ำต้องคำนึงถึงความจำเป็น
 • การกลับบ้านของนักเรียนในตอนเย็น ต้องกลับหมดทุกคนภายในเวลา 17.30 น.

ด้านกิจกรรม

 • การเปิดเพลงคุณธรรมประจำวัน ในช่วงก่อนเข้าเรียน
 • การฝึกกายบริหารประจำวัน เดินย่ำเท้าในช่วงเปลี่ยนคาบเรียน
 • ระเบียบวินัย ที่ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน
 • พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถหลากหลาย มีความกล้าแสดงออก
 • การเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีอากาศ ต้องปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียนในเครือสารสาสน์
 • การฝึกให้นักเรียนเล่นกีฬา ตามความถนัดอย่างสม่ำเสมอ
พันธกิจ
 • ห้องเรียนสะอาดเรียบร้อย โต๊ะ เก้าอี้ เป็นระเบียบ
 • พัฒนาสถานที่ ดูแลต้นไม้ให้สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น น่าเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้
 • ความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องเล่น
 • การใช้น้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องคำนึงถึงความประหยัดให้มากที่สุด สอนให้นักเรียนเห็นคุณค่าของน้ำ และเครื่องใช้ไฟฟ้า หากโรงเรียนประหยัด ชาติย่อมประหยัดตามไปด้วย
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนรัก และภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • พัฒนาระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในการทำงานของผู้เรียน รู้จักเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น อันเป็นหนทางไปสู่ภาวะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี
 • พัฒนาผู้เรียนให้ฝึกประเมินปรับปรุงตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และยอมรับผู้อื่น ตลอดจนรักการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง
 • สร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อท้าทายผู้เรียน ให้สามารถสรรค์สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ แก้ปัญหา และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 • พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยให้ความสำคัญแก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ ฝึกปฏิบัติลงมือกระทำด้วยตนเอง จนค้นพบความถนัด และวิธีการของตนเองได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 • พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และเป็นเครื่องมือในการศึกษาแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยได้เป็นอย่างดี และมี ประสิทธิภาพ
 • จัดหาเทคโนโลยี และท้าทายให้ผู้เรียนเข้าถึงสารสนเทศ โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการรับรู้ คัดสรร และจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อมุ่งส่งเสริมความถนัด และความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ นอกเหนือจากที่ได้เรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยเฉพาะกิจกรรมด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
 • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน มีโอกาสให้บริการ และพัฒนาชุมชน สร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
เป้าหมาย
 • เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
 • มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดำเนินชีวิต
 • รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
 • เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 • รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งทำประโยชน์ และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • มีบุคลิกภาพดีด้วยจรรยามารยาท สุภาพนอบน้อม และมีความแจ่มใส สุขภาพอนามัยดี
 • ปฏิบัติตนด้วยความมีวินัย รับผิดชอบ กล้าหาญ ประหยัด และซื่อสัตย์
 • ใฝ่ใจศึกษาเรียนรู้ด้วยความมานะพากเพียร และอดกลั้นอดทน
 • พัฒนาตนเองทั้งการเรียน และคุณลักษณะได้ดีขึ้น สามารถสร้างประโยชน์ต่อตนเอง และขยายไปยังผู้อื่นได้ด้วยความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ
 • มีความสามัคคี ร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สามารถแสดงตนเป็นสมาชิกที่ดี มีความรักต่อครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศ

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com