ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2564

ทุกระดับชั้น

INTENSIVE ENGLISH
PROGRAMME

หลักสูตรสองภาษาแบบเข้มข้น

เปิดการเรียนการสอน
ในระดับชั้น

YEAR 1 - YEAR 9

BILINGUAL
PROGRAMME

หลักสูตรสองภาษา

เปิดการเรียนการสอน
ในระดับชั้น

NURSERY 1 - GRADE 12

MINI BILINGUAL
PROGRAMME

หลักสูตรสามัญ

เปิดการเรียนการสอน
ในระดับชั้น

อนุบาล 1 - มัธยม 6

GIFTED SMART CLASS
PROGRAMME

ห้องเรียน Gifted (มัธยม)

เปิดการเรียนการสอน
ในระดับชั้น

มัธยม 1 - มัธยม 6
(Gifted)
 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

  1. เปิดรับสมัครนักเรียนชาย -หญิง อายุตั้งแต่ 2 ปี – 17 ปี
  2. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำการ 7.30 น. – 16.30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
  3. ตั้งแต่ระดับชั้น Pre Nursery 1 – Grade 12 / เตรียมอนุบาล – มัธยม 6
  4. เรียนวิชาสามัญตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (แผนกสองภาษา) ในโครงการ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
ขั้นตอนการสอบและการประเมินผล

Pre KG                             : ประเมินพัฒนาการความพร้อมด้านต่างๆ ของนักเรียน

KG 1-3 / อ.1-3                : ประเมินพัฒนาการ ความพร้อมด้านต่างๆ และสอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)

Grade 1-6 / ป.1-6          : สอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ)

Grade 7-12 / ม.1-6        : สอบข้อเขียน (ภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / สังคมศึกษา / ภาษาอังกฤษ) 

มอบตัวลงทะเบียน ภายในวันที่ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ธุรการ

การชำระเงิน

รับชำระเงินเป็นเงินสด

นักเรียนใหม่

เรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนเดือนเมษายน เวลา 08.30 น. – 14.30 น. ค่าเรียนปรับพื้นฐานคนละ 4,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
  1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด (รับรอบสำเนาถูกต้อง)
  4. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม จำนวน 1 ชุด (ปพ.1, ปพ.7)
  5. รูปถ่ายสีของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)
  6. รูปถ่ายสีของบิดา – มารดา ขนาด 2 นิ้ว จำนวนคนละ 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พร้อมเขียนชื่อนักเรียนด้านหลังรูป)
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

First Semester Tuition Fee Rate to be paid upon enrollment.

List / Class

First Semester

Y.1-Y.3

Y.4

Y.5

Y.6

Y.7-Y.9

Tuition Fee

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

Lunch / Meal

3,000

3,000

3,500

Swimming Fee

1,000

Music Fee

500

500

500

500

500

Accident Insurance Fee

400

400

400

400

400

Air-condition Fee

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

Total

51,400

50,400

50,900

47,400

47,400

Second Semester Tuition Fee Rate to be paid upon enrollment.

List / Class

Second Semester

Y.1-Y.3

Y.4

Y.5

Y.6

Y.7-Y.9

Tuition Fee

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

Lunch / Meal

3,000

3,000

3,500

Music Fee

500

500

500

500

500

Air-condition Fee

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

Total

50,000

50,000

50,500

47,000

47,000

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1

 

รายการ / ชั้น

ภาคเรียนที่ 1

Pre. KG

KG 1

KG 2-3

G.1-3

G.4

G.5

G.6-11

G.12

ค่าธรรมเนียมการเรียน

10,000

12,500

21,000

25,000

25,000

25,000

25,000

20,000

ค่าอาหาร

2,000

3,000

3,000

3,000-

3,000

3,500

ค่าเรียนว่ายน้ำ

1,000

1,000

1,000

ค่าเรียนดนตรี

500

500

500

500

ค่าประกันอุบัติเหตุ

400

400

400

400

400

400

400

400

ค่าเครื่องปรับอากาศ

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

รวม

12,400

16,900

26,900

31,400

30,400

30,900

27,400

21,900

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2

 

รายการ / ชั้น

ภาคเรียนที่ 2

Pre. KG

KG 1

KG 2-3

G.1-3

G.4

G.5

G.6-11

G.12

ค่าธรรมเนียมการเรียน

10,000

12,500

21,000

25,000

25,000

25,000

25,000

20,000

ค่าอาหาร

2,000

3,000

3,000

3,000-

3,000

3,500

ค่าเรียนดนตรี

500

500

500

500

ค่าเครื่องปรับอากาศ

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

รวม

12,000

15,500

25,500

30,000

30,000

30,000

27,000

21,500

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1

รายการ / ชั้น

ภาคเรียนที่ 1

อ.2-3

ป.1-3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1-3

ม.4-5

ม.6

ค่าธรรมเนียมการเรียน

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

10,000

10,000

10,000

ค่าเรียนครูต่างขาติ

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

5,000

5,000

5,000

ค่าอาหาร

3,000

3,000

3,000

3,500

ค่าเรียนว่ายน้ำ

1,000

1,000

ค่าเรียนดนตรี

500

500

500

500

500

500

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

500

500

500

500

500

500

500

ค่าประกันอุบัติเหตุ

400

400

400

400

400

400

400

400

ค่าเครื่องปรับอากาศ

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

รวม

14,900

15,900

14,900

15,400

11,900

17,900

17,900

17,400

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2

รายการ / ชั้น

ภาคเรียนที่ 2

อ.2-3

ป.1-3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1-3

ม.4-5

ม.6

ค่าธรรมเนียมการเรียน

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

10,000

10,000

10,000

ค่าเรียนครูต่างขาติ

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

5,000

5,000

5,000

ค่าอาหาร

3,000

3,000

3,000

3,500

ค่าเรียนดนตรี

500

500

500

500

500

500

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

500

500

500

500

500

500

500

ค่าเครื่องปรับอากาศ

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

รวม

13,500

14,500

14,500

15,000

11,500

17,500

17,500

17,000

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1

 

รายการ / ชั้น

ภาคเรียนที่ 1

ม.1-3 Gifted

ม.4-5 Gifted

ม.6 Gifted

ค่าธรรมเนียมการเรียน

11,000

15,500

15,500

ค่าเรียนดนตรี

500

500

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

500

500

500

ค่าประกันอุบัติเหตุ

400

400

400

ค่าเครื่องปรับอากาศ

1,500

1,500

1,500

รวม

13,900

18,400

17,900

 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2

 

รายการ / ชั้น

ภาคเรียนที่ 2

ม.1-3 Gifted

ม.4-5 Gifted

ม.6 Gifted

ค่าธรรมเนียมการเรียน

11,000

15,500

15,500

ค่าเรียนดนตรี

500

500

ค่าเรียนคอมพิวเตอร์

500

500

500

ค่าเครื่องปรับอากาศ

1,500

1,500

1,500

รวม

13,500

18,000

17,500

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com