scm ความภาคภูมิใจ
narin@scm.ac.th

เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิรินดา  พันสถา นักเรียนระดับชั้น G.11 (ศิลป์-ภาษา) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564”

readmore >>
narin@scm.ac.th

เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ นายเตวิช ตู้ทวีทรัพย์ นักเรียนระดับชั้น G.11 (วิทย์-คณิต) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564”

readmore >>
narin@scm.ac.th

เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤติธี  แอ่นสาว นักเรียนระดับชั้น IEP Y.4 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564”

readmore >>
narin@scm.ac.th

เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤตชณัธ วรรณสิริ นักเรียนระดับชั้น IEP Y.3 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และผู้สร้างสรรค์พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564”

readmore >>
narin@scm.ac.th

เด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ดช.นัฐชณิศ ไลศิริพันธุ์ นักเรียนระดับชั้น G.3/2 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ซึ่งมีความสามารถด้านดนตรี กีฬา

readmore >>

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com