คุณธรรม

นำวิชา

พัฒนาตน

อาจารย์พิบูลย์ ยงค์กมล
ประธานอำนวยการ
อาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล
รองประธานอำนวยการ
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแห่งที่ 22 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์พิบูลย์ และท่านอาจารย์เพ็ญศรี ยงค์กมล เมื่อปี พ.ศ.2551 บนเนื้อที่ 12 ไร่ โดยซื้อกิจกรรมจากโรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี และโรงเรียนเชียงใหม่คณาวิทย์ โรงเรียนเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2551 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และจะขยายสูงขึ้น เรื่อยไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

        โรงเรียนจัดหลัก สูตรการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน ( Bilingual Programme) และหลักสูตรสามัญ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมที่ดีงามตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งสร้างนักเรียน นักอ่าน นักคิด นักสร้าง และนักนำเสนอด้วยสองภาษา พร้อมๆกับให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาตน”

พ.ศ.2551 – 2552

          เริ่มทำการปรับปรุงอาคารเรียนหลังเดิมของโรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยีและโรงเรียนเชียงใหม่คณาวิทย์ และเปิดเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ.2551 มีจำนวนนักเรียน 520 คน และในปี พ.ศ.2552 จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,217 คน

พ.ศ.2552 – 2554

          เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ได้แก่ อาคาร 5 ใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยม และอาคารหอประชุมดอนบอสโก ใช้ในการประชุม และจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบให้ร่มรื่น ปี พ.ศ.2554 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,537 คน

ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมด 9 อาคาร

บนพื้นที่ 23 ไร่ 3 งาน

มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,950 คน

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com