เรื่อง เรขาคณิต 2 มิติ

💥 การใช้ App ในการออกแบบเชื่อมโยงบทเรียน

💻 สอน zoom

🗓 วันที่ 2  ธันวาคม 2564

👩‍🏫 ม.ปริมประภา  

🧮 วิชาคณิตศาสตร์ 📚 เรื่อง  เรขาคณิต 2 มิติ

📝 ระดับชั้น G.1/2 🕰 เวลา 8.15-9.00 น

👨‍💻 นักเรียนทั้งหมด 32 คน เข้าเรียน 27  คน ไม่เข้าเรียน 5  คน คิดเป็น 84.38%

♦️ Step 1 นักเรียนอ่านแปล Conversation และ Quiz ลับสมอง ใช้ App Quizizz

♦️ Step 2 ครูอธิบายเนื้อหา นักเรียนอ่าน Hi-light วงวาด Short-note ใช้ App YouTube และ PowerPoint ซึ่งเชื่อมโยงในหนังสือเรียน P. 252

♦️ Step 3 ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ในหนังสือ หน้า 111 ซึ่งเชื่อมโยงในหนังสือหน้าที่ 111

♦️ Step 4 นักเรียนจับคู่สนทนา SMS  และสรุปบทเรียน ใช้ App Wheel of name นักเรียน

S__73613328
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com