ประกาศโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

รายงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

เรียน   ท่านผู้ปกครอง

          ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นอย่างที่สุดในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบในทุกระดับ ด้วยลักษณะหลากหลายให้เหมาะกับวัยผู้เรียน ดังที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มาเป็นระยะเวลากว่า 3 เดือนแล้วนั้น ทางโรงเรียนจึงขอรายงานและประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้ปกครอง ดังต่อไปนี้

1. การเรียนการสอนออนไลน์และการจัดวัดประเมินเพื่อการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอน
1.1 ระดับอนุบาล มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านคลิป VDO และทักทายสอนสด Line meet โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที วันละ 3-4 คลิป ประกอบไปด้วยวิชาหลัก วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และคลิปบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ แขวนคลิปกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 คลิป ให้ผู้ปกครองสามารถเลือกเปิดดูได้ในเวลาที่สะดวก และเดือนสิงหาคม 2564 มีการวัดและประเมินผลการสอนออนไลน์ เพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในมิติใหม่ ครูเป็นผู้สร้าง และเป็นผู้จัดการเปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นสาระบันเทิง Edutainment ในเดือนกันยายนนี้
1.2 ระดับประถมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom ในระดับชั้น ป.1-ป.5 ส่วนตารางการเรียนจัดการเรียน 7 คาบต่อวัน คาบละ 45 นาที วิชาเรียนจัดครบตามโครงสร้างของเเต่ละช่วงชั้น ส่วนการเก็บคะแนนแบ่งเป็น คะแนนการเข้าเรียน, คะแนนสอบย่อย, คะแนนแบบฝึกหัดหรือใบงาน, คะแนนสมุดหนังสือจากการสรุป วงวาด ไฮไลท์ short note โดยทุกวันก่อนเริ่มเรียนครูจะทำการ Homeroom นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนในทุก ๆ วัน
1.3 ระดับมัธยมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet ส่วนตารางการเรียนจัดการเรียน 8 คาบต่อวัน คาบละ 45 นาที วิชาเรียนจัดครบตามโครงสร้างของเเต่ละช่วงชั้น ส่วนการเก็บคะแนนแบ่งเป็น คะแนนการเข้าเรียน, คะแนนสอบย่อย, คะแนนแบบฝึกหัดหรือใบงาน, คะแนนสมุดหนังสือ การสรุป วงวาด ไฮไลท์ short note โดยทุกวันก่อนเริ่มเรียนครูจะทำการ Homeroom นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม และสอบถามปัญหาต่าง ๆ จากนักเรียน และมีการสอดแทรกเรื่อง No Bully ในทุก ๆ วัน
   1.4 การจัดวัดประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้เกิดการวัดและพัฒนาระบบกลไก เทคนิควิธีที่ใช้ความพร้อมของการจัดการบริหาร การสื่อสาร การบริการ และเทคนิควิธีการจัดการสอนที่ใช้อยู่ มิได้มุ่งหวังการวัดที่ผลคะแนนที่ได้ และจะไม่มีการจัดลำดับที่ โดยในแต่ละระดับจะมีการ ใช้วิธีต่าง ๆ กันอาทิ Google Meet, Google Form, Video Clip, Live Worksheets. ร่วมกับเอกสารแบบ On Hand, Paper Worksheet, Line meet.
     โรงเรียนขอแสดงความขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักเรียน ทั้งในการเรียนออนไลน์ และร่วมในการวัดผลเพื่อปรับปรุงให้ได้ผลที่ดีขึ้นต่อไป

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ ส่งผลกระทบกับผู้คนจำนวนมาก ทั้งด้านความปลอดภัยของชีวิต ด้านสภาพจิตใจ และด้านเศรษฐกิจ สำหรับท่านผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ โรงเรียนเข้าใจและเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบา ทั้งการลดค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวมทั้งไม่เก็บค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้บริการ ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าห้องเรียนปรับอากาศ ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ ค่าห้องเรียนดนตรีปฏิบัติ ค่าเรียนว่ายน้ำ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อผ่อนผัน การชำระค่าธรรมเนียมกับทางโรงเรียนได้
          สำหรับโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีหนี้คงค้างที่ผู้ปกครองเริ่มชะลอการชำระค่าธรรมเนียมตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2563 มาจนถึงปีการศึกษา 2564 ยังไม่นับรวมยอดค้างชำระอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งค้างชำระมาตั้งแต่ก่อนปีการศึกษา 2563 และ ณ ปัจจุบัน มีผู้ปกครองชำระค่าธรรมเนียมประจำปีการศึกษา 2564 เพียง 21% เท่านั้น ด้วยรายรับจำนวนดังกล่าว โรงเรียนสามารถนำมาบริหารจัดการได้ถึงประมาณสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น แม้นักเรียนจะไม่ได้มาโรงเรียน แต่โรงเรียนยังคงมีค่าใช้จ่ายประจำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเงินเดือนและค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างครูและบุคลากรทั้งไทย – ต่างชาติ ที่เป็นรายจ่ายหลัก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออนไลน์ ภาระหนี้ธนาคาร ค่าเช่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และห้องเรียนแต่ละอาคาร ฯลฯ
          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนจะขาดสภาพคล่องจากการที่ผู้ปกครองชะลอการชำระค่าธรรมเนียม อีกทั้งยังไม่สามารถจัดสอนพิเศษได้ แต่โรงเรียนยังคงพยายามจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ให้ดีที่สุด จัดหากิจกรรมเสริมปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

     โรงเรียนขอขอบพระคุณสำหรับท่านผู้ปกครองที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมมาแล้ว และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระ ท่านผู้ปกครองสามารถชำระผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี 664-247757-0 (นายสุทธิพงศ์ ยงค์กมล) หรือสามารถติดต่อสอบถาม และชำระได้ที่ห้องธุรการในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพราะหากปราศจากการสนับสนุนด้วยการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว โรงเรียนย่อมไม่สามารถดำเนินกิจการให้คล่องตัวราบรื่นได้
จึงขอความกรุณาเข้าใจความจำเป็นของโรงเรียน เพื่อให้จัดจ้างครูและบุคลากรต่อไปได้ โดยการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนตามตารางที่มีส่วนลดต่าง ๆ ดังนี้

3. การช่วยเหลือกรณีพิเศษ
          ผู้ปกครองที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนัก มีบุตรหลานเรียนหลายคน หรือติดเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อขอรับสิทธิพิเศษ หรือเพื่อผ่อนผันดำเนินการชำระได้เป็นงวด โดยมีขั้นตอนดังนี้
          3.1 เขียนแบบบันทึกคำร้องต่อฝ่ายบริหารได้ที่ห้องธุรการ ในเวลาทำการ
          3.2 ติดต่อผ่านครูประจำชั้นหรือหัวหน้าระดับ แสดงความจำนงในการขอรับการช่วยเหลือ กรณีพิเศษ
          3.3 ชำระเงินงวดแรกตามจำนวนที่ขอผ่อนชำระ
          3.4 ส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านครูประจำชั้นหรือหัวหน้าระดับให้รับทราบ

4. ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ 
4.1 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองจำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คนนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว หากมีแนวปฏิบัติใด ๆ ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบต่อไป
4.2 การสำรวจข้อมูลมาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ขณะนี้ กสทช. จะให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. อาชีวศึกษา ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ ได้ใช้สิทธิ์ตามโครงการดังกล่าวก่อน และให้โรงเรียนเอกชนเตรียมเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์รวบรวมส่งข้อมูล เพื่อรับการพิจารณาต่อไป
     จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
16 สิงหาคม 2564
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 www.bilingualprogramme.scm.ac.th. All Rights Reserved. Designed by Elementor.com